Privacybeleid

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze websites en van personen waar wemee in contact komen in het kader van onze activiteiten zijn heel belangrijk voor ons. Daarombeschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we dezeinformatie gebruiken. Deze Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op onzewebsite(s) www.deroeve.com (verder genoemd de Website), en op alle commerciële relatiestussen De Roeve Industries, De Roeve Engineering, De Roeve Installations, De Roeve XPO, Perdum, De Roeve Industrial IT (verder genoemd DE ROEVE) en haar klanten, prospecten en business partners.

DE ROEVE tracht altijd te handelen in overeenstemming met zowel de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens als de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DE
ROEVE verzamelt, alsook over de wijze waarop DE ROEVE deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Deze persoonsgevens komen in het bezit van DE ROEVE via een aantal kanalen, zoals daar zijn onze Website, contacten tussen onze medewerkers en (potentiële) klanten en
(potentiële) leveranciers, sollicitaties,…

Door de Website te bezoeken geeft u uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) aan de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Door persoonlijke informatie te bezorgen aan DE ROEVE in het kader van prijsvragen, commerciële contacten, sollicitaties,… geeft u tevens goedkeuring aan de Privacy Verklaring en de manier waarop De ROEVE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Soorten persoonsgegevens

DE ROEVE kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• Naam
• Voornaam
• Functie
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast/gsm)
• Functie
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord
• Taal
• Informatie betreffende de manier waarop u de Website en de applicatie gebruikt (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, welke webpagina u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
• De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens
(desgevallend)
• Communicatievoorkeur
• Correspondentiegegevens met en uitgaande van DE ROEVE
• DE ROEVE verzamelt tevens anonieme informatie betreffende het gebruik van de Website. Zo zal DE ROEVE automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DE ROEVE toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om haar communicatie meer gericht te verzenden.
• Alle info die door de persoon in kwestie op zijn/haar CV vermeld wordt

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden o.a. verzameld bij resp. in kader van:
• Bezoek van de Website
• Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
• Het gebruik dat u maakt van de diensten van DE ROEVE
• Correspondentie met en door DE ROEVE
• Het opvragen van een offerte bij DE ROEVE
• Het bezorgen aan DE ROEVE van een offerte
• Het uitwisselen van business cards

Gebruik persoonsgegevens

DE ROEVE kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
• Het opmaken en uitvoeren van een overeenkomst met DE ROEVE
• Het leveren van de diensten van DE ROEVE
• Het leveren van support
• Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele
aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
• Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en de
Applicatie
• Statistische doeleinden
• Het opmaken van een offerte
• Het uitvoeren van onderzoeken naar klantentevredenheid, -enquêtes en andere
marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DE ROEVE zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen of optimaliseren van de diensten van DE ROEVE (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management,…). Indien het noodzakelijk is dat DE ROEVE in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DE ROEVE uw persoonsgegevens openbaar maakt:

• Aan de bevoegde autoriteiten wanneer DE ROEVE hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure, of ter vrijwaring en verdediging van de rechten van DE ROEVE;
• Wanneer DE ROEVE of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die DE ROEVE heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal DE ROEVE uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DE ROEVE uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@deroeve.com of uw vraag per post te sturen naar De Roeve Industries bvba – Spieveldstraat 41 – 9160 Lokeren (België):

Uw privacy rechten zijn:
• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die DE ROEVE mogelijks over u
beschikt;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenstaande kanalen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in dergelijke e-mails van DE ROEVE.

Beveiliging persoonsgegevens

DE ROEVE verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. DE ROEVE zal alle persoonsgegevens, die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU). Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DE ROEVE, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan DE ROEVE in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

DE ROEVE is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website  en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is DE ROEVE verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer DE ROEVE

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DE ROEVE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
• Via e-mail: privacy@deroeve.com of
• Via de post: De Roeve Industries bvba – Spieveldstraat 41 – 9160 Lokeren (België)